جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد….

دکتر

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن …

دکتر شریعتی

مهر شما را در دل و جان دارند…

مهر شما را در دل و جان دارند

کسی که مایل است صورت حساب غذا را پرداخت کند،
بدان علّت نیست که جیبی مملو از پول دارد،
بلکه دوستی و رفاقت را بیش از پول ارج می‌نهد.
کسانی که در محلّ کار،
بیشتر از همه مسئولیت پذیرند ؛
نه بدان علّت است که احمقند
بلکه چون مفهوم مسئولیت را ، نیک می‌دانند!
کسانی که بعد از هر جنگ و دعوایی،زبان به پوزش باز می‌کنند
نه بدان علّت است که خود را مدیون شما می‌دانند؛
بلکه از آن روی است که شما را دوست واقعی خود می‌دانند.
کسانی که برای شما متنی را می‌فرستند،ا
نه بدان سبب است که کار بهتری ندارند که انجام دهند،
بلکه از آن روی است که مهر شما را در دل و جان دارند!

اینکه مغز باید نوکر و کارگر شکم باشد….

آرتور شوپنهاور

اینکه مغز باید نوکر و کارگر شکم باشد در حقیقت عقیده ی آن کسانی است

که نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می کنند.

آرتور شوپنهاور

مرگ بزرگترين خسران زندگي نيست…

مرگ بزرگترين خسران زندگي نيست. بزرگترين خسران زندگي، آن چيزي است كه در شما مي‌ميرد هنگامي كه هنوز زنده‌ايد.

مرگ بزرگترين خسران زندگي نيست.

بزرگترين خسران زندگي، آن چيزي است كه در شما مي‌ميرد

هنگامي كه هنوز زنده‌ايد.

 نورمن كوزينز

من خدا را در قمقمه آب يافته ام…

كريستين بوبن

من خدا را در قمقمه آب يافته ام،
در عطر پس کوچه باغهای انتهای مزرعه ،
در خلوص برخی كتاب ها و حتي نزد بي دينان !
اما تقريباً هيچ گاه وي را نزد آناني كه كارشان سخن گفتن از اوست،
نيافته ام!

كريستين بوبن