جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

طوفانی می کند کوچه های عاشقی را…

لیلی مجنون باخته ای را و انتظار می کشد خیالش را...

پاییز…
پتیاره ای است
که طوفانی می کند
کوچه های عاشقی را
و چنگ. ….
در گیسوان
زنی می اندازد
که هر روز
نقش می زند
لیلی مجنون باخته ای را
و انتظار می کشد
خیالش را…