جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسان ها آفریده شده اند…

نلسون ماندلا

انسان ها آفریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود
و اشیا ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند
دلیل آشفتگی های دنیا این است که
به اشیا عشق ورزیده می شود
و انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند…

 نلسون ماندلا