جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همیشه چوب اعتمادهایی را می خوریم که به …

فرصت

همیشه چوب اعتمـــــادهایی را می خوریم
که به احساســــمان کرده ایم.
 کاش به عقـــــــل هم فرصتی می دادیم…