جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

محتاط باشیم در سرزنش و قضاوت کردن دیگران … – آموزنده

پناه میبرم به خدا

«پناه» میبرم «به خدا»،
از عـیبی که؛
«امروز» در خود می بینم،
و «دیروز»؛
«دیگران را» به خاطر،
«هـمان عیـب»؛ ملامت کرده ام.
محتاط باشیم؛ در «سرزنش»؛
و «قضاوت کردن دیگران».
وقتی؛
نه از «دیروز او» خبر داریم؛
نه از «فردای خودمان»…