جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیوانه ام ولی نه آنقدر که خیالت را بر دست و پایم زنجیر کردی

زنجیر به دست و پا

دیوانه ام …
ولی نه انقدر که خیالت را
بر دست و پایم زنجیر کردی