جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم…

باهم بودن

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم

آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است

دور باشی و تپنده بهتر است از اینکه …

تنها

دور باشـــي و تــپــــــنده …
بهتر است از اين که …
نزديـــک باشي و زننـــــــده …
اين مفــــــهوم را که در رگ هـــايت جاري کني …
ديگر تنـــــــــها نخواهي بود

هیچکس تنهاییم را حس نکرد – عکس نوشته

هیچکس