جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بر کدامين مزار فاتحه بخوانم …

مزار

اعتماد هاي رفته
مرام هاي مرده
باور هاي زنده به گور شده
بر کدامين مزار فاتحه بخوانم