جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گفت خیلی میترسم گفتم چرا ؟

سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد

گفت خیلی میترسم
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم …
این جور خوشحالی ترسناک است…
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد!

خالد حسینی