جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این همه از تاریکی بد نگویید…

شما که فروش چراغتان

این همه از تاریکی بد نگویید
شما که فروش چراغتان
به لطف همین تاریکی ست …

 شمس لنگرودی