جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مي فهمی رنج را نبايد امتداد داد…

بعضي آدم‏ها بگذري و براي هميشه قائله رنج آور را تمام کني.

به يک‏جايي از زندگي که رسيدي،
مي فهمی رنج را نبايد امتداد داد
بايد مثل يک چاقو که چيزها را
مي‏بره و از ميانشون مي‏گذره از
بعضي آدم‏ها بگذري و براي هميشه
قائله رنج آور را تمام کني.

ویلیام فاکنر