جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سكوتت در خاطر هيچكس نخواهد ماند…

قبل از پاسخ دادن به سوالات ديگران،
مدتي سكوت كن، تا پاسخ بهتري بيابي …
سكوتت در خاطر هيچكس نخواهد ماند؛
اما پاسخت را هميشه به خاطر خواهند سپرد…

یادمون باشه…

یادمــــون باشــه...

یادمون باشه…

تو خـونه ای که ؛

“بزرگتـرها” کوچیک میشن ،

“کوچیکترها”

هـرگز بــزرگ نمیشـن …!