جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ادعای بی‌تفاوتی سخت است….

ادعای بی‌تفاوتی سخت است

ادعای بی‌تفاوتی سخت است.
آن هم نسبت به کـسی که،
زيباترين حسِ دنيا را با او،
تجـــربه کردی…!