جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﻋﻤﺎﺭﺕ ﮐﻦ ﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ…

ﻋﻤﺎﺭﺕ ﮐﻦ ﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ

ﻋﻤﺎﺭﺕ ﮐﻦ ﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ
ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ِ ﺗﻮ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

عشق که به ثانیه شمردن نیست…

عشق که به ثانیه شمردن نیست

عشق که به ثانیه شمردن نیست،
چنگ زدن به هر فرصت است…

شهریار وقفی پور