جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پرده آسمان را تا زمین بِکش…

پرده ِآسمان را تازمین بِکِش

دست بیَنداز

پرده ِآسمان را
تازمین بِکِش

باپَنجِه ستاره های ِ رنگی
به روی پرده بِکِش

چشمانم ازدیدن ِ سیاهی خسته است

روزَنی به دل ِتاریخ ِاین لحظه ازکهکشان بِکِش

مهستی چلبی