جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خلاصه بهاری دیگر…

خلاصه بهاری دیگر

خلاصه بهاری دیگر
بی حضور تو از راه می رسد
و آنچه زیبا نیست
زندگی نیست
روزگار است.
شمس لنگرودی