جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

با همنفسی گر نفسی بنشینی…

با همنفسی گر نفسی بنشینی

با همنفسی گر نفسی بنشینی
مجموع حیات عمر آن یک نفسست
ابوسعید ابوالخیر