جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تمام شب انتظار کشیده ام…

در یک شب و یک زن و مردی که قرار است بیاید

تمام شب انتظار کشیده ام
تمامِ این شب‌ها
منتظر بوده ام
تا بیایی
و چقدر دردناک است اگر بدانی
برای یک نفر
دنیا خلاصه شده
در یک شب
و یک زن
و مردی که قرار است بیاید

نيكى فيروزكوهي