جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من کشف کرده ام که قضیه این نیست…

من کشف کرده ام که قضیه این نیست

من کشف کرده ام که قضیه این نیست که دنیا چی برای تو کنار گذاشته
قضیه این طوری است که تو برای دنیا چی با خودت آورده ای.

 لوسی ماد مونتگومری