جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچ کس کامل نیست….

ژان کریستف

هیچ کس کامل نیست
خوشبختی در آن است که انسان حد خود را بشناسد و آن را دوست بدارد .
ژان کریستف