جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تویی که تو از من می‌سازی …

ماهاتما گاندی

من نباید چیزی باشم که تو می‌خواهی
تویی که تو از من می‌سازی
آرزوهـایت و یا کمبودهـایت هستند‌ …

ماهاتما گاندی