جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نگرد……… نیست

مرد

گر خسته اي بمان و اگر خواستي بدان:
ما را تمام لذت هستي به جستجوست.
پويندگي تمامي معناي زندگي ست.
هرگز
“نگرد! نيست”
سزاوار مرد نيست…