جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قلب خاک خوبی دارد…

قلب خاک خوبی دارد

“قلب”
خاک خوبی دارد
هردانه که در آن بکاری
از هرجنس، از همان جنس
صدها دانه برمیداری . . .

نادر ابراهیمی