جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ

[ Photo, #تکستدونی Channel : @textdooniir ? ]

ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﺭ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ

ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

 ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﯾﻨﺸﺘﯿﻦ

گوش به نواي درون خود بسپاريد…

الهی قمشه ای

 

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد.

نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد.

گوش به نواي درون خود بسپاريد. نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

الهی قمشه ای

گفته های دکتر علی شریعتی