جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گفته های پند امیز_فصل زندگی

گاهی خودت را مثل یک کتاب ورق بزن

انتهای بعضی فکرهایت” نقطه” بگذار که بدانی باید همان جا تمامشان کنی

بین بعضی حرف هایت” کاما” بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی

پس از بعضی رفتارهایت هم “علامت تعجب” و آخر برخی عادت هایت نیز علامت سوال بگذار

تا فرصت ویرایش هست… خودت را هر چند شب یک بار ورق بزن…
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن…اما بعضی را پر رنگ…

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن!

روز خوب به تو شادی میدهد،روز بد به تو تجربه

و بدترین روز به تو درس میدهد…

فصل ها برای درختان هر سال تکرار میشود ،

اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست…