جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فریب معرفت باغبان مخور ای گل …

فریب معرفت باغبان مخور ای گل

فریب معرفت باغبان مخور ای گل
اگر چه آب می دهد اما ، گلاب می گیرد
صائب تبریزی