جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فردا که جمعه بیاید…

صبحِ جمعه ات بخیر جانم

فردا که جمعه بیاید
باز قرار است همه چیز
هجوم بیاورد
بر سرِ لحظه هایم
شاید هم معجزه ای شود
تا چشمانم رو به این همه شومی
باز می شود
تو نشسته باشی
تماشایم کنی
و بگویی
صبحِ جمعه ات بخیر
جانم

عادل دانتیسم