جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سخت ترین دو راهی فراموش کردن و انتظار …

دوراهی

سخت ترین دو راهی
دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است
گاهی کامل فراموش می کنی
و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی
و گاهی آنقدر منتظر می مانی
تا وقتی که میفهمی زودتر از این ها باید فراموش میکردی