جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق و وضعیت هوا_عاشقانه

عشق و وضعیت هوا

وقتی همه چیز گفته می شود
و به انجام می رسد
عشق و وضعیت هوا
تنها چیزهایی هستند
که هرگز نمی توان از آنها مطمئن بود!

حرف نگفته_خدا

خدا

خدایا
صدای افکار
بعضی از آدمهایت را خاموش کن
تا صدای ، تو را هم بشنوند
آن قدر
غرق در قضاوت هستند که
فراموش کرد ه اند
قاضی تویی …