جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تشنه بر چشمه _فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

عاقبت خط جاده پایان یافت
من رسیده ز ره غبار آلود
تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ
شهر من گور آرزویم بود

فروغ فرخزاد