جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو را در پشت سر رها خواهم کرد !

تو را در پشت سر رها خواهم کرد !

ساده دلانه گمان میکردم
تو را در پشت سر رها خواهم کرد !
در چمدانی که باز کردم، تو بودی
هر پیراهنی که پوشیدم
عطرِ تو را با خود داشت

و تمام روزنامه های جهان
عکس تو را چاپ کرده بودند !
به تماشای هر نمایشی رفتم
تو را در صندلی کنار خود دیدم !
هر عطری که خریدم،
تو مالک آن شدی !
پس کی؟
بگو کی از حضور تو رها میشوم !
مسافر همیشه همسفر من !

نزار قبانی

دلنوشته _شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

چه ساده لوح اند آنان که می پندارند عکس تو را به ديوار های خانه ام آويخته ام ،
و نمي دانند که من ديوار های خانه ام را به عکس تو آويخته ام!

شمس لنگرودی