جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق میرفت به بام ملکوت _سهراب سپهری

سهراب

چیـزها دیـدم در روی زمین :

کـودکـی دیـ ـدم، ماه را بـو می کـرد !

قفـسی بـی در دیـدم کـ ـه در آن، روشنی پرپر میــزد

نردبانـی که از آن، “عشق” میـرفت بـه بــام ملکـوت ….

سهراب سپهری