جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هستی_فروغ فروخزاد

زندگی

    اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ
بياور
و يك دريچه كه از آن
به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم 

           فروغ فروخزاد