جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عاشق تو می شود_ عاشقانه

عاشق تو می شود....

چنان در من حضور داری
که هرکس مرامی بیند
عاشق تو می شود….!!!