جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی …

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

ور نه بسیار بجویی و نیابی بازم

سعدی