جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بی شعوری _ خاویر کرمنت

بی ش,وری

واقعیت تلخ این است که بوی گند بی شعوری
از سراسر دنیای ما به مشام می رسد
و اگر برای زدودن آن کاری بکنیم به فاجعه خواهد انجامید … !
فاجعه آن وقتی است که دیگر این بو را،
از فرط تکرار و عادت احساس نکنیم !

بی شعوری
خاویر کرمنت