جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق عادت نيست_ عاشقانه

عشق عادت نيست

سخن عاشقانه گفتن دليل عشق نيست
عاشق كم است سخن عاشقانه فراوان !
عشق عادت نيست
عادت همه چيز را ويران مي كند از جمله عظمت دوست داشتن را
از شباهت به تكرار مي رسيم
از تكرار به عادت

از عادت به بيهودگي
از بيهودگي به خستگي و نفرت

نادر ابراهیمی