جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خاطرات_کامران رسول زاده

زندگی

عکست را اَنداخته ای و رفته ای،
من هیچ
گُناهِ این دیوار چیست…؟

کامران رسول زاده