جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

صداقت از خواب دروغ برخواست…

صداقت از خواب دروغ برخواست

پاکی خیزش نمود
صداقت از خواب دروغ برخواست
هستی شادمان شد
سیاهی و زشتی
در ابدیت گم شد
نسیم شادی
در موج مهر و زیبایی وزید
و حقیقت به ظهور نشست