جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گر چه یاران فارغند از یاد من

گر چه یاران فارغند از یاد من

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
حافظ