جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

شعر

مرا برای تو برگزیده است

در هشیاری

به سراغت نمی آیم

هربار

از سوزش انگشتانم

در می یابم

که باز نام تو را می نوشته ام

حسین منزوی

پرواز کن_کامران رسول زاده

بندِ پایانی

 

به پرندگانی که زبان مرا می فهمند بگو

پرواز کنند،

بگو

من خواستم از بندِ پایانی این شعر بپرم

اما

بال نداشتم.. 

کامران رسول زاده