جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیوانگی و لگدمال کردن شانس ها …

دیوانگی شکست

اين ديوانگيست …
که همه شانس ها را لگدمال کنيم بخاطر اينکه
در يکي از تلاشهايمان ناکام مانده ايم . . .