جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ریشه کن_ اموزنده

ریشه کن

اگر کسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد نترس …
چون دستش به ریشه ات نمیرسه از همان جا که قطع شدی
جوانه بزن
ریشه کن
بزرگ شو