جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

موفقیت از دیدگاه جین سیمون

تکستدونی

جمله زیبای جین سیمون»
منتظر باش اما معطل نشو!
تحمل کن اما توقف نکن!

قاطع باش اما لجباز نباش!
صریح باش اما گستاخ نباش!

بگو آری اما نگو حتما!
بگو نه اما نگو ابداً!

شکست بخور اما دوباره تلاش کن!
که اگر چنین کنی بی تردید موفقی