جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هنگامیکه نمیدانی چه بگویی…چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی…فقط سکوت کن

هنگامیکه نمیدانی چه بگویی...چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی...فقط سکوت کن

 سکوت کن …
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی…چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی…فقط سکوت کن
گاهی نگفتن شیرینتر از گفتن سخنان آشفته است ک در لحظه تو را سبک میکند..
در آن لحظه سکوت کن..
یک وقتهایی سعی کن چشمانت را ببندی بر حرفای نیش دار..سکوت کنی و ب زبانت اجازه دهی سکوت تمرین کند.‌
آن روزها ک نفهمیدی چه شد و از کجا بر سرت آوار مصیبت آمد..کسی را مقصر نکن..سکوت کن تا دلیل اصلی را در آرامش بیابی
دقیقه هایی ک حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد..سکوت را تجربه کن..ک ذهنت با آرامش با قلبت مشورت کند و تصمیم درست بگیرد..
آری ….
همیشه فریاد کلید کار نیست
یک وقتهایی …
سکوت پاسخ تمام دردها است…
هرچند گاهی سکوتمان از رضایت نیست..