جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...

ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ!
ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

 ﺳﺎﻣﺮﺳﺖ ﻣﻮﺍﻡ