جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند….

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست بدار
و حال که دوست می دارم
می گویند: فراموش کن …

آلبر کامو