جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم….

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم
اما نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند.

احمد محمود