جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حقیقت انسان _ زیگموند فروید

تکستدونی

حقیقت انسان به آنچه اظهار میدارد نیست!
بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی
نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن!
زیگموند فروید