جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زیبایی ات دیکتاتوری است

eli

 

زیبایی ات

دیکتاتوری است

که کلمات را در من به گلوله می بندد

هر لحظه

شعری در من شهید می شود